بلوغ در پسران دارای اتیسم

بلوغ در پسران دارای اتیسم

افراد دارای اتیسم ﻧﻴـﺰوارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ و ﺑﻠـﻮغ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ دوره وﺟـﻮد دارد، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺮوز ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ برﺧﻮردارمی شوند ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷـﺘﻦ مشکلاتی با موانع ﺑﻴــﺸﺘﺮي رو ﺑــﻪ رو ﻫــﺴﺘﻨﺪ .اﻳــﻦ ﮔــﺮوه از ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن به ﻋﻠــﺖ ﻣشکلات شناختی ،اجتماعی ،ارتباطی ،ودرک کلامی در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ذﻫﻨـﻲ وارتباطی اﺳـﺖ ﻣﺤـﺮوم ﺑـﻮده و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود آﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ روﻧـﺪ ﺷـﺪت ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای اتیسم ﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮن های اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﺎن ﻋﺎدي اﺳﺖ اﻣـﺎ رﺷـﺪ اﺧﻼﻗـﻲ در آن ها ناقص ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد افراد عادی در روﻧـﺪ رشد ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را در ﻫـﺮ ﺟـﺎ و ﻫﺮ وﻗﺖ اﺑﺮاز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺤﺎرم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و در ارﺿـﺎيﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛـﻮدك دارای اتیسم ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻢ ﺗﻮاﻧﻲ ﺧﻮد در ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﺮاردادﻫــﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻧــﺎﺗﻮان ﺑــﻮده واصطلاحا ناپخته ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ در اﺻﻞ ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳن اﮔﺮ رﻓﺘﺎ رﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻳـﺎ ﺟﻮاﻧـﺎن دارای اتیسم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﭙـﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺸﺎء آن ﺷـﻜﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ذﻫﻦ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
مطالب ذکر شده در بالا هم شرایط دخترتان وهم پسران نوجوان دارای اتیسم را تشریح می کند.اما به نظر می رسد نوجوان پسر دارای اتیسم بامشکلات بیشتری نسبت به دختران در دوره ی بلوغ روبرو هستند.اصلی ترین علت این موضوع را می توان گفت که چون سن بلوغ در پسران دیرتر از دختران اتفاق می افتدواین سن به گونه ای است که بیشتر نوجوان نیاز دارند تا باجامعه خواه وناخواه ارتباط داشته باشدهمین افزایش سطح ارتباطات درجامعه ونیز بازخورد جامعه نسبت به مشکلات جنسی پسران باعث تشدید مشکلات بلوغ جنسی در آن ها می شود.
لازم به ذکر است چون افراد دارای اتیسم از لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با افراد عادی ندارند وهمچنین از طرفی آگاهی جامعه هم نسبت به این اختلال ونشانه های ان محدود است اگررفتار جنسی نابهنجاری که از این نوجوان سر می زند برداشت های منفی از آن می شود وهمچنین عکس العمل مردم هم نسبت به این رفتارها بسیار منفی خواهد بود واین عکس العمل ها بسیاربرای نوجوانان دارای اتیسم وخانواده شان خطرناک می باشد.
برای حل این مشکلات لازم است کودکان دارای اتیسم را قبل از این که وارد دوره ی حساس بلوغ شوند آموزش دهیم این آموزش ها باید از خانواده شروع شود.پدرخانواده ویا برادر بزرگتر باید این آموزش را به کودک دارای اتیسم(پسر)بدهند به این صورت که سوالات جنسی که احساس می کنند این کودکان دارند را متناسب با سن آن ها وتوانایی درک آن ها پاسخ دهند حدومرز های جنسی را به آن ها آموزش دهند وهمچنین نحوه ی تعامل با جنس مخالف را نیز باید به ان ها آموزش دهندواین آموزش ها را با ان ها تمرین نمایند.(خیلی از آموزش ها را می توان درقالب داستان به ارائه داد)والدین نباید این فکر قالبی را داشته باشند که چون فرزند آن ها اختلال دارد پس قدرت یادگیری ندارد.یادگیری دراین کودکان اتفاق می افتد اما نیاز به تلاش وصبر وحوصله دارد.

3 نظر

 • فرشته, مرداد 6, 1395 @ 7:02 ب.ظ پاسخ

  سلام وای واقعا مطلب بسیار جالب و زیبا بود.

 • حمیدرصا, بهمن 26, 1395 @ 1:49 ق.ظ پاسخ

  با سلام
  بسیار ممنون از مطالب مفید شما
  خیلی کاربردی بود و نیاز هست تا توجه ویژه ای به مسائل جنسی کودکان استثنایی شود

 • زینب تقانی, اردیبهشت 21, 1399 @ 5:32 ق.ظ پاسخ

  خیلی عالی و ممنون از شما به خاطر مطالب مفیدی که ارایه دادید.
  با شما موافقم نحوه‌ی تعامل با جنس مخالف و کلا مسایلی که مربوط به تربیت جنسی هستند باید قبل از رسیدن به سن بلوغ برای کودکان حل شوند” مخصوصا طیف اوتیسم که آموزش های مخصوص خودشون رو باید داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X