١٤ شيوه افزايش ارتباط مؤثر با ديگران

١٤ شيوه افزايش ارتباط مؤثر با ديگران:

١-صريح و صادق بودن
٢-احساسات خود را بيان كردن
٣-زمينه مشترك و نكات مشابه را يافتن
٤-همدلي و همدردي كردن
٥-شنونده خوبي بودن
٦-سيستم روحي أفراد را شناختن و تقليد از آنها
٧-شخصيت أفراد را در نظر گرفتن
٨-تقويت عزت نفس
٩-محترم شمردن احساسات طرف مقابل
١٠-سكوت نمودن
١١-عدم إفراط در موعظه
١٢-وقت و موقعيت شناس بودن
١٣-مخالفت نمودن به شيوه مناسب
١٤-يكي بودن قول و عمل
https://telegram.me/psysh

www.psysh.ir
مهدي شاهمرادي
روانشناس باليني

@PsychologistShahmoradi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X