آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

0

قلب و آرامش

قلب قلب شما نوعی تلمبه معجزه آساست که خون را در بدن شما به جریان درمیاورد    و اما چه تلمبه حیرت‌زایی!         قلب در هر تپش تقریبا نصف لیوان خون را در بدن پخش می‌کند        ...

0

ضرورت مطالعه ی روان

علم روانشناسی به مفهوم امروزی آن، علم نوپایی است که مدت زیادی از آغاز تحول آن نمی گذارد. روانشناسی تجربی از سال ۱۸۷۹ تحول خود را آغاز کرده است، اما مطالعه روان، از زمانی...

0

آرزومندی در آثار فروید

Désir * ترجمه ی Wunsch که مرکز ثقل نظریه ی فروید را در باب آرزومندی(۱) تشکیل می دهد، کار آسانی نیست و نمی توان آن را به سادگی به الفاظی چون میل و خواهش...

0

آشناغریبی در آثار فروید

Inquiétante étrangeté * اصطلاح آشناغریبی (۱) در زبان روزمره ی آلمانی به معنای «نگران کننده و اضطراب بخش» و متبادر به امری سخت عجیب و ناآشناست. فروید آن را به صورت مفهومی مستقل درآورده...

0

احساس گناه در آثار فروید

Culpabilité (Sentiment de) * گناه امری مترتب بر جرم یا بزهکاری است که باید محکوم شود و مورد قضاوت قرار گیرد. لذا احساس گناه (۱) منوط به ارتکاب به یک «اشتباه» است. احساس گناهِ...

0

احوال قلبی در آثار فروید

Affect * احوال قلبی (۱) اصطلاحی است که در روان شناسی علمی آلمان در تضاد با لفظ Vostellung (تصورات*) به کار رفته است. وونت (۲) آن را چنین تعریف کرده است: «احوال قلبی عبارت...

0

اضطراب در آثار فروید

Angoisse * لفظِ Angst در آلمانی به معنای نوعی ترس است که نمی توان مورد و عامل خاصی برای آن مشخص کرد. لذا اضطراب (۱) برعکس ترس که حاصل خطری واقعی و آشکار است،...

0

اقتصاد روانی در آثار فروید

Economie * اقتصاد روانی (۱) یکی از سه ساحت یا بُعدی است که نظریه ی روان کاوی برای فرایندهای نفسانی قائل است (نگاه کنید به علم ماوراءالنفس*)، بدین معنی که این فرایندها را با...

0

انتقال قلبی در آثار فروید

Transfert * این اصطلاح به فرایند جابه جایی احوال قلبی بیمار اطلاق می شود، احوالی که در ضمن روان کاوی از دوران طفولیت بیمار به شخص روان کاو انتقال می یابند. معنی اصلی و...