دسته: انواع اختلالات

0

اختلال هول پانیک

اختلال هول پانیک مفهوم اختلال هول پانیک از مفهوم سندرم قلب تحریک پذیر ریشه گرفته است . حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختلال هول ( پانیک ) می...

2

بلوغ در پسران دارای اتیسم

بلوغ در پسران دارای اتیسم افراد دارای اتیسم ﻧﻴـﺰوارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ و ﺑﻠـﻮغ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ دوره وﺟـﻮد دارد، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺮوز ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ...

0

اختلال شخصیت!

اختلال شخصیت! ♦️شخصیت هیستریایی: شخصیت هیستریایی نمایش دهنده الگویی از عدم ثبات عاطفی، فزون واکنشی، خود نمایشی، خود محوری، وابستگی و اتکای به دیگران است. این شخصیت فعال و برقرار کننده ارتباط است. مثال...

0

رفتار ایذایی چیست؟

رفتار ایذایی چیست؟ رفتار تخریبی یا ایذایی (Disruptive Behavior) ، یک الگوی ماندنی از رفتار است که سبب اختلال در محیط کار شود . با استفاده از این تعریف ، در ارتباط با محیط...

0

اختلال مزمن خواب

اختلال مزمن خواب منجر به شروع زودرس بیماری آلزایمر می گردد. در افرادی که به علت شبکاری یا ابتلا به اختلالات خواب، خواب کمتری دارند شروع زوال عقلی و بیماری آلزایمر زودتر خواهد بود....