دسته: روانشناسان و نظریه ها

0

تبیین نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

تبیین نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر نظریه «زیستی – روانی» چکیده نظریه گلاسر یک نظریة  پرورشی – آموزشی (پیشگیری) و درمانی است. لذا،  سه کارآیی دارد، خانه، مدرسه، مراکز درمانی. تأکید نظریه گلاسر این...

0

اضطراب از نظر يونگ

اضطراب اضطراب ازنظر يونگ:انعکاس نظريونگ در مورد اضطراب را مى توان دردومفهوم کهن الگو (introvesion)وطبقه بندى بيماران رابه درون گرا(introvesion)وبرون گرا(extraction)مشاهده کرد,درديدگاه يونگ هرنوع اضطرابى ممکن است,به عنوان توارس از طريق کهن الگو ياصورت...

0

نظريه ي ميداني لوين

شرح حال- كرت لوين (۱) در ماه سپتامبر ۱۸۹۰ ميلادي در آلمان به دنيا آمد و در دوران جواني تحصيلات عال خود را در دانشگاه هاي فريبور (۲) و مونيخ و برلن به پايان...