دسته: روانشناسی احساس و ادراک

0

پذيرش و آرامش و سلامت روان

يكي از اصولي كه باعث آرامش دروني و كاهش اضطراب و در نهايت سلامت روان آدمي خواهد شد بي شك واژه پذيرش مي باشد .هنگامي كه انسان هاي اطرافمان را با تمام نقائصشان بپذيريم...

0

كنترل تنفس به كنترل احساس منجر ميشود

کنترل تنفس به کنترل احساس منجر مي‌شود https://telegram.me/psysh نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد احساس بر نحوه تنفس تاثير بسزايي دارد و کنترل تنفس به کنترل احساس منجر مي‌شود. روزانه چندين هزار عملکرد در بدن انسان...

0

احساس و تفكر

احساس و تفكر نوشتار حاضر از دو بخش تشكيل شده است: در بخش اول، نخست توضيحاتى پيرامون بحث هيجان و شناخت، پيشينه و وضعيت فعلىِ آن در روان شناسى آمده و سپس به طور...