دسته: مطالب و جملات مفید

0

هيچ رابطه ای قادر به از میان بردن “تنهایی” نیست

هیج رابطه ای قادر به از میان بردن “تنهایی” نیست. هریک از ما در “هستی” تنهاییم. ولی میتوانیم در تنهایی یکديگرشریک شویم. همان طور که “عشق” درد تنهایی را جبران میکند، اگر بتوانیم موقعیتهای...