دسته: مهارت های زندگی

0

تئوري انتخاب

” تئوري انتخاب ” تئوری انتخاب از جمله شاخه هاي روانشناسی جديد است و می گوید که باید از کنترل گری پرهیز کرد و کنترل گری را به عنوان عامل تخریب کننده ی رابطه...

0

مهارت هاي زندگي

 انسان براي زندگي مؤفقيت آميز نيازمند برخورداري از آرامش ، سلامت و كار آمدي در ابعاد زيستي ، رواني و اجتماعي   مي باشد . تغييرات سريع اجتماعي و فرهنگي تغيير و تحول در ساختار...

0

استعاره هايي براي زندگي

نشریه سازمان مک کنزی که یکی از بزرگترین شرکتهای مشاوره در جهان است، در یکی از شماره های اخیر خود، مقاله ای تحت عنوان «استعاره هایی برای زندگی» منتشر کرد و کوشید دیدگاه انسانهای...

0

ده خطای شناختی

ده خطای شناختی   ۱- تفکر هیچ یا همه چیز : همه چیز را سفید و در غیر اینصورت سیاه می بیند . هر چیز کمتر از کامل ، شکست بی چون و چراست...