Psychologist

0

بازی درمانی

بازی درمانی کنترل خشم بازی بادکنک‌های خشم بازی‌ای به نام «بادکنک‌های خشم» وجود دارد که هدف آن کنترل خشم کودکان تکانشی است. در این بازی به بچه‌ها آموزش می‌دهیم تا از طریق حفظ آرامش...

0

تاریخچه هنردرمانی برای کودکان

تاریخچه هنردرمانی برای کودکان یکی از اولین هنر درمانگران برگزیده‌ای که بطور مقدماتی با کودکان کار می‌کرد، در دهه‌ی ۱۹۴۰، پیشگام آمریکایی ادیت کرامر بود. او فعالیت‌های هنری را به خودی خود دارای ویژگی‌های...