Psychologist

0

بد غذايي در كودكان

۱۲ نکته برای مادرانی که بدغذایی فرزندانشان امان آن‌ها را بریده است؛ قاشق به دست دنبال فرزند نرگس عزیزی، کار‌شناس ارشد مشاوره   کسانی که فرزند بدغذا در خانه دارند، به خوبی می‌دانند این موضوع...

0

دیگه مامانت نیستم»؛ بدترین تنبیه کودک

«دیگه مامانت نیستم»؛ بدترین تنبیه کودک  تنبیه به عنوان آخرین مرحله تربیتی در روانشناسی تربیتی تایید شده است   درگذشته شاهد تنبیهات بدنی کودکان از سوی والدین بودیم، اما در چند سال اخیر کمتر شاهد این...