برچسب: حملات پانیک و اختلال پانیک

2

حملات پانیک و اختلال پانیک

یک حمله پانیک ، هجوم یکباره اضطراب و ترس است. قلب شما به سرعت می زند و نمی توانید نفس بکشید. احتمال دارد که حملات پانیک در صورت درمان نشدن به اختلال پانیک یا...