تاریخچه هنردرمانی برای کودکان

تاریخچه هنردرمانی برای کودکان

یکی از اولین هنر درمانگران برگزیده‌ای که بطور مقدماتی با کودکان کار می‌کرد، در دهه‌ی ۱۹۴۰، پیشگام آمریکایی ادیت کرامر بود. او فعالیت‌های هنری را به خودی خود دارای ویژگی‌های شفابخش ذاتیدرنظر می‌گرفت ومعتقد بود که موضوع می‌تواند احساسات مخرب و پرخاشگرانه را بیرون براند و این احساسات را نمادپردازی کند و بنابراین از برون‌ریزی ناسالم آنها جلوگیری نماید.کودکدر این فرایند و در ارتباط با درمانگر، قادر خواهد بود که بر اعمال و احساساتش کنترل بدست آورد و در رفتارش تغییر ایجاد کند.(والر، ۲۰۰۶)
در سال ۱۹۵۰ کرامر اجرای یک برنامه‌ی هنردرمانی را آغاز و به مدت ۹ سال آن را در مدرسه پسرانه ویلتوویک شهر نیویورک ادامه داد. اولین کتابش به نام «هنردرمانی در جمعیت کودکان» بود که در سال ۱۹۵۸ نوشته شد. کرامر به عنوان یک سخنران و آموزگار در این زمینه شهرت یافته و مورد رجوع اهل فن قرار گرفت)
بسیاری از هنر درمانگران بنیانگذار معلمان هنر و افرادی بوده‌اند که تحت تأثیر آموزش‌های هنری خود قرار گرفته‌اند آنها در اواخر ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ به سمت رویکرد کودک‌محور که در دوره بین دو جنگ جهانی توسعه یافته بود، گرایش پیدا کردند. این رویکرد به شکل اصلاح شده‌ای در دهه‌ی ۱۹۶۰ توسط هربرت رید و ویکتور لونفلد ادامه یافت.(والر، ۲۰۰۶)
در کالج اورسولاین در ۱۹۹۷ هنر‌درمانی گروهی برای افزایش مهارت‌های اجتماعی در کودکان ناتوان ذهنی به‌کار رفت. همچنین مکنزی در ۱۹۹۸ در بیمارستانی در تورنتوی کانادا هنردرمانی را برای کودکان سرطانی به‌کار گرفت که منجر به افزایش انگیزه‌ی زندگی و پذیرش بیماری در این بیماران شد.
هنردرمانی با کودکان اوتیستیک، پژوهشگران در دانشگاه مینه‌سوتای آمریکا در‌صدد برآمدند تعامل و همکاری دو گروه کودکان اوتیستیک و سالم را در کلاس هنر مورد بررسی قرار دهند و تأثیر این همکاری مشترک را بر تعامل این دو گروه با گروه شاهد ارزیابی نمایند.نتایج نشان داد هر دو گروه در فعالیت‌های هنری در مقایسه با گروه شاهد، بطور معناداری جهت همکاری متقابل هدفمند شدند.بنابراین هنردرمانی در هدفمند کردن کودکان اوتیستیک می باشد.
هنردرمانی با کودکانی که والد یا والدین الکلی دارند، پژوهشگران در دانشگاه سین سیناتی تأثیر الکل بر روابط کودک با والدینشان و ادراک و احساسات این کودکان را برروی ۶۸ کودک دارای والدین الکلی انجام دادند.در این پژوهش از ترسیم دایره به عنوان استعاره‌ی دیداری جهت بررسی روابط کودکان و نیز وضعیت عاطفی آنها استفاده شد. کودکان دارای والدین الکلی دایره‌های کوچکتر و با فاصله‌ی روانی بین این کودکان با والدین الکلی‌شان می باشد. درحالیکه در گروه شاهد دایره‌ها اغلب بزرگ و نزدیک بهم رسم شده بود.
هنردرمانی با کودکان قربانی سوء استفاده جنسی، پژوهشگران در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا مطالعه‌ای بر روی این کودکان انجام دادند. آنان در یک دوره‌ی ۲۱ هفته‌ای براساس ۵ موضوع ( شرمساری، عصبانیت، ترس، اعتماد و محبت) از تکنیک های هنردرمانی (نقاشی، کلاژ، انواع ماسک و بازی نقش) استفاده کردند. پس از این دوره این کودکان که توانسته‌بودند احساسات ناخوشایند را برون‌ریزی نمایند بطور نسبی احساس محبت و اعتماد اولیه‌ی خود را بدست آوردند.
منبع:
نژادی پیله‌رود، فرحناز. (۱۳۸۵). بررسی موردی هنردرمانی با رویکرد نقاشی‌درمانی بر کودک دچار تأخیر رشدی و دیرآموزی،اولین کنگره‌ی سراسری هنردرمانی، دانشگاه شهید بهشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X