خلاقيت درماني ٤

انسان در رویکرد خلاقیت درمانی یک چالشگر است. او تلاش می کند تا آینده خود را بیآفریند. او در همه زمینه های فکری،هیجانی و رفتاری لباس نو می پوشد. جنس آفرینندگی او “تغییرکردن” است. انسان تغییرپذیر انسانی غیرعادتی، انعطاف پذیر و خود هدایت گر است که می داند برای رویارویی با دنیای واقعی چگونه از ظرفیت ها و توانایی هایش یهره بگیرد.
انسان رویکرد خلاقیت درمانی منفعل و نقش پذیر نیست،بلکه پویا،تحلیل گر و پاسخگو است. او تلاش می کند تا خود را برای مواجهه با گذشته و آینده آماده نگه دارد. این آمادگی بواسطه بهسازی هایی که در الگوی شناختی، انگیزشی،شخصیتی،زبانی و رفتاری او پدید می آید خلق می شود.

الگوی بالینی خلاقیت درمانی
@cctm1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X