دینامیسم در آثار فروید

Dynamique
* دینامیسم (۱) یکی از وجوه سه گانه ای است که نظریه ی روان کاوی برای فرایندهای نفسانی قائل است (نگاه کنید به ماوراءالنفس*)، بدین معنی که آن ها را با توجه به قدرت و عملیات متقابل آن ها مشخص می کند.
دینامیسم بُعدی است که به نظریه ی نیرو در علم فیزیک ارجاع پیدا می کند.
** شبکه هایی از مفاهیم دینامیک وجود دارند که واجد انسجامی خاص هستند. این شبکه ها عبارت اند از: دفاع○ تعارض○ رانش/ تمنا ○دفع امیال/ رانش های من نفسانی○ رانش های جنسی/ مقاومت○ انتقال قلبی نسبت به روان کاو/ رانش های زندگی○ رانش های مرگ.
*** این مفهوم حاکی از خصوصیت تعارض آمیز و دفاعی فردی است که تحت سلطه ی رانش ها قرار گرفته باشد.

پی‌نوشت:

۱٫ Dynamik (به آلمانی)

منبع مقاله: اسون، پل-لوران؛ (۱۳۸۶)، واژگان فروید، ترجمه: کرامت موللی، تهران: نشر نی، چاپ سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X