زبان بدن

زبان بدن

 

طرف تان را از روي حالت بدنش بشناسيد!

۱- فرد خوددار:
اگر شخصي دست هايش را پشت کمر قفل کند، نشان مي دهد که خود را به شدت کنترل کرده است. در اين حالت او سعي دارد خشم يا احساس نااميدي را از خود دور کند.
۲- حالت تدافعي:
اگر انگشتان دست ها به بازو گره خورده باشد، نشان دهنده حالت تدافعي در برابر حمله اي غير منتظره يا بي ميلي براي تغيير چهره شخص است. اگر انگشت ها مشت شده باشند، حالت بي ميلي شديدتر است.
۳- متفکر:
گره کردن دست ها به دسته هاي صندلي نشان مي دهد که شخص سعي دارد احساس خود را مهار کند. اما قفل کردن قوزک پاها به يکديگر حالت تدافعي است. اين حالت بيشتر در مسافران مضطرب هنگام پرواز و فرود آن ديده مي شود.
۴- دقت:
وقتي شخص انگشت سبابه خود را روي صورت و بقيه دستش را به صورت گره کرده، در پايين صورتش قرار مي دهد يعني با دقت است. اين حالت نشان مي دهد که شخص با دقت زياد به صحبت هاي شما گوش داده و يک يک کلمات شما را مي سنجد و در چهره او حالتي انتقادي به چشم مي خورد.
۵- بدگمان:
انگشت هاي گره شده زير چانه و نگاه خيره نشان دهنده حالت ترديد و دودلي است. او به صحبت هاي شما و صحت گفته هايتان ترديد مي کند.
۶- بي گناه:
دست هايي که روي سينه قرار گرفته باشد، بهترين نمونه براي نشان دادن حالت بي گناهي و درستکاري است. اين حالت اثر باقيمانده از شکل سوگند خوردن است که دست را روي قلب مي دهند.
۷- مطمئن:
اين حالت دست ها در مردها نشان مي دهد که به آنچه مي گويند اعتقاد کامل دارند و در خانم ها کمتر ديده مي شود. خانم ها هنگامي که دست خود را به کمر مي زنند، نشان مي دهند که به آنچه مي گويند اطمينان دارند.
۸- مرموز:
دست هاي به هم مشت شده زير چانه نشان مي دهد که شخص نظرياتش را پنهان مي کند و به شما اجازه مي دهد به صحبت خود ادامه دهيد. تنها هنگامي که حرف هاي تان پايان يافت، به شما و نظريات تان حمله خواهد کرد.
۹- ظاهر ساز:
او آرام به نظرمي رسد اما اين آرامش پيش از توفان است. اين حالتي است که بيشتر روسا به خود مي گيرند تا خود را به گونه اي به زيردستان نزديک کنند و در عين حال جاذبه آنها نيز کم نشود.
۱۰- آماده و موفق:
قرار دادن پاها روي هر چيز (روي صندلي، ميز، سکو و…) نشانه حالت مالکيت است. در يک ميز تنها رئيس اجازه دارد چنين حالتي داشته باشد و آرامش خود را نشان دهد.
۱۱- اعتماد به نفس:
تکيه زدن به صندلي در حالتي که دست ها پشت سر قفل شده، نشان دهنده اعتماد به نفس قوي است. اگر شخصي در اين حالت صحبت مي کند، به گفته هاي خود اعتماد دارد و اگر به صحبت هاي شما گوش مي دهد، به خود زحمت ندهيد. او خود همه ماجرا را مي داند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X