تصورات در آثار فروید

Représentation
* تصورات(۱) به پدیداری نفسانی اطلاق می شود که از طریق آن امور خارجی در ذهن آدمی حضور پیدا می کنند و ادراکات و صور ذهنی او را تشکیل می دهند. اصطلاحِ آلمانی Verstellung در روان شناسی علمی در جنب اصطلاح احوال قلبی* به کار رفته است. این دو اصطلاح هریک مقوله ای هستند که نمایندگی نفسانی رانش ها را به عهده دارند. احوال حاکی از تصرفات قلبی* فرد و تصورات نشان دهنده ی روابطی است که نفس آدمی میان عناصر مختلف ایجاد می کند.
تصورات را می توان صورت باطنی اشیای خارجی دانست، چه اشیای خارجی رد پای خود را در ذهن به صورت تصورات باقی می گذارند.
** فروید از همان اولین آثار خود در باب اختلالات قوه ی ناطقه(۲) به تمایزی اساسی قائل می شود: تصورات شیئی(۳) و تصورات کلامی(۴). وی این دو مقوله را بعدها به طور مداوم در علم ماوراءالنفس* خود به کار گرفته است.
از لحاظ اقتصاد روانی* از آنجا که تصورات موجب اصلی ایجاد رابطه میان عناصر مختلف نفسانی هستند، لذا نمایندگی تصرفات یعنی علایق قلبی را نیز به عهده دارند. در حالی که احوال قلبی بیشتر در جهت تخلیه ی انرژی روانی هستند.
از لحاظ توپیک، ضمیر آگاه و ناآگاه را می توان براساس تصورات تعریف کرد. فروید می نویسد: «تصوراتِ آگاه هم شامل تصورات مترتب بر اشیاء است هم شامل تصورات مترتب بر کلمات که از طریق ادراکات حاصل می شوند؛ حال آن که تصورات ناآگاه تنها شامل تصورات مترتب بر اشیاء است». این مهم تمام نظریه ی مربوط به تحولات نفسانی را در برمی گیرد.
*** می بینیم که روان کاوی سیستمی متکی بر اولویت تصورات است. به عبارتی دیگر، ضمیر ناآگاه امری ورای تصورات نیست، یعنی نمی توان برای آن موجودیتی فوق طبیعی قائل شد.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫Vorstellung(به آلمانی).
۲٫Aphasies
۳٫Représentation de chose
۴٫Représentation de mot

منبع مقاله: اسون، پل-لوران؛ (۱۳۸۶)، واژگان فروید، ترجمه: کرامت موللی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X